Obchodní podmínky

Kristýna Nová
Rybníky 71, 263 01, Dobříš

IČ: 013 67 331

Nejsem plátce DPH

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

 

Definice

1) V těchto Obchodních podmínkách: 

 • E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti internet prostřednictvím internetové adresy www.mixcake.eu, jejíž hlavní funkcí je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
 • Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
 • Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
 • Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Provozovatel“ znamená paní Kristýnu Novou, IČO: 013 67 331, s místem podnikání Rybníky 71, 263 01, Dobříš, sídlem Rybníky 71, 263 01, Dobříš, zapsanou v živnostenském rejstříku;
 • Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
 • Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
 • Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
 • Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
 • Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
 • Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;


Informace pro Spotřebitele

Na MixCake Vám nabízíme zboží, jehož cena je vždy uvedena včetně všech ostatních poplatků, náklady na dopravu ale nesete Vy.
Od smlouvy můžete odstoupit, a to do 14 dnů, zboží nám zašlete zpět a my Vám vrátíme peníze. Vrácené zboží nesmí být použité, otevřené ani nijak poškozené.

 1. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je prodej Zboží. 
 2. Provozovatel není plátce DPH.
 3. Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
  • Ceny poskytovaného Zboží jsou na webu uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel. 
  • V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 4. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
  • Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. 
  • Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Rybníky 71, 263 01, Dobříš nebo e-mailem na info@mixcake.eu.
  • Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dny, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty. 
  • Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to zákonné důvody. Provozovatel není povinen vrátit přijatou kupní cenu dříve, než mu kupující vrátí Zboží.
  • Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.) je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu. Nárok na náhradu této škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny. 
  • Formulář pro odstoupení od Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Uživatel není povinen formulář použít.
 5. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti. 
 6. Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Lze se obrátit na stížnostní orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Spotřebitelem z Kupní smlouvy.
 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 8. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Proces uzavření Kupní smlouvy

Po pár kliknutí na E-shopu a potvrzení objednávky je mezi námi
uzavřena kupní smlouva.

 1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Koupit“ v uživatelském rozhraní E-shopu. 
 2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle čl. 3.1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Potvrdit objednávku“.
 3. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svoji e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat. 
 4. Bezvýhradným přijetím nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle čl. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
 5. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu čl. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop. 
 6. Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu. 
 7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

Kupní smlouva

Jakmile zboží zaplatíte, stanete se jejím vlastníkem – do té doby bude naše. Poté, co obdržíme Vaši platbu, odešleme Vám Vaši zásilku.
Může se stát, že od kupní smlouvy odstoupíme i my – například, když vybrané zboží nemůžeme z nějakého důvodu dodat, pokud jste nám již ale zaplatili, peníze Vám samozřejmě ihned vrátíme.

 1. Uzavřením Kupní smlouvy:
  • Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, které je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu. 
  • Provozovatel má právo až do okamžiku odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané zboží nemůže dodat. Pokud již byla Uživatelem za toto Zboží uhrazena kupní cena, Provozovatel ji bez zbytečného odkladu vrátí Uživateli na jím uvedený bankovní účet. 
  • Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele takové potvrzení, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli. 
  • Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 Občanského zákoníku se nepoužije. 
  • Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu. 
  • Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli i uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli. Pokud některé ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částku na bankovní účet Provozovatele. 
  • Provozovatel má právo poskytnout slevu z kupní ceny Zboží. Slevy lze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
  • Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti
   se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady nese výhradně Uživatel. 
  • Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem. 
  • Provozovatel se zavazuje odeslat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od odeslání informace o uzavření Kupní smlouvy dle čl. 3.6 těchto Obchodních podmínek. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
  • Provozovatel zašle Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu. 
  • Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. odstoupením), zaniká daná darovací smlouvy bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovali vrátit i poskytnutý dar. 
  • Provozovatel poskytuje Uživateli záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele. 
  • Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel reklamované Zboží. 
  • Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad. 
  • Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, které je Spotřebitelem, okamžikem převzetí daného zboží a Uživatele, který není Spotřebitelem, okamžikem předání daného zboží prvnímu přepravci. 
 2. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a na žádost Uživatele ji zašle Provozovatel Uživateli.

  

Přeprava a dodání Zboží

Způsob a cenu dopravy si zvolíte u každé objednávky. Pokud se stane, že se nám zásilka z důvodů u Vás vrátí a budeme ji muset poslat znovu, náklady na opětovné doručení hradíte Vy.

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Uživatele, nese Uživatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Provozovatel podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Uživatelem v objednávce, je Uživatel povinen převzít Zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí Zboží od přepravce je Uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Uživatel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Uživatele z odpovědnosti za vady Zboží a další práva Uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Provozovatele, jsou-li Provozovatelem vydány.

 

Reklamační řád

Všechny naše produkty jsou skvělé ????. Pokud se přeci jen někde vyskytne chyba, dejte nám vědět – v tomto případě Vám zboží do třiceti dnů vyměníme, opravíme nebo poskytneme slevu.

Pokud si nějaký náš produkt kupujete v MixCake výprodeji nebo za nižší cenu, protože už nějakou tu chybu má a Vy o ní víte, už u nás tuto vadu samo sebou nemůže uplatnit.

 1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad. 
 2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit u Provozovatele právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Provozovatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Spotřebitel Provozovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.
 3. Má-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
 4. Spotřebitel sdělí provozovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 5. Provozovatel je povinen Spotřebitel vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Provozovatelem k provedení opravy.
 6. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit. 
 7. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží odstranit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. 
 8. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. 
 9. Odpovědnost Provozovatele za vadu Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána (např. MixCake výprodej), u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. 
 10. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době. 
 11. Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list - jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele. 
 12. Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. 
 13. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány. 
 14. Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží. 
 15. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborného zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v nevhodných podmínkách. 

 

Ochrana osobních údajů a cookies

Vaše osobní údaje chráníme tak, jak po nás zákon vyžaduje.
Máme na to dokonce speciální dokument.

 1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím. 
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: /podminky-ochrany-osobnich-udaju/.
 3. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele. Totéž platí pro zasílání ostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, fax, telefon apod.). To vše po konkrétním odsouhlasením s danou věcí (písemně či elektronicky). Tento souhlas může Uživatel kdykoli odvolat.
 4. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na E-shopu možné provést a závazky Provozovatele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies lze omezit nebo zablokovat v nastavení webového prohlížeče.

 

Prohlášení Provozovatele

I fotky můžou někdy klamat, záleží také na tom, jak máte nastavenou obrazovku.

 1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám. 
 2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku. 
 3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele. 
 4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakt, zde: /kontakty/.